งานบริหารทั่วไป

พ.ร.บ. / ข้อบังคับ / ประกาศ / คำสั่ง หน่วยบริหารงานบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การกำหนดขนาดของส่วนงาน จำนวนตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยคณบดี

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ

การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน ของ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

การจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย

การดำเนินการทางวินัย

**ข้าราชการ**
**พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ**
 **พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว**

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

การเลื่อนเงินเดือน ขึ้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง


การเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน 


สิทธิและสวัสดิการ

      เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 • แบบคำขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ...
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
 • ผังงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
 • ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
 • ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
 • ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
 • ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547
 • ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบฯ
      บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือออกจากงาน
 • แนวปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและยังเป็นสมาชิก กบข. ต่อ
 • แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรณีออกจากงาน
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) กรณีออกจากงาน พ.ศ. 2557
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556
 • คำขอรับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีเสียชีวิต)
 • คำขอรับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้พ้นจากงาน)
 • พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557

      รับราชการทหาร
 • แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อครูขอยกเว้นตามมาตรา 14(5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

      วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การลา
 • สิทธิการลาของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ        
          พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2256      
 • แบบขอหนังสือเดินทาง ขออกหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา
          ข้าราชการ
 • ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
 • ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555        
 • พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
          ลูกจ้างประจำ
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 9 วรรค 2
          พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิะีการการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
          พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ)
      สวัสดิการ
 • การสรุปกองทุนทดแทน
 • การสรุปกองทุนประกันสังคม
 • การสรุปสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มช. By CMU HR
 • ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับ มช.
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
 • ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ
 • บันทึกข้อตกการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ มช.
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริการที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง การเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง การเบิกค่าประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)ฯ
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 2542 และ2550 เข้าด้วยกัน
 • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • ระเบียบ กองุทนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ และค่าเล่าเรียนบุตรฯ พนักงาน (เงินรายได้ส่วนงาน) พ.ศ. 2557
 • ระเบียบ กองุทนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรฯ พ.ศ. 2556
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุน คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุนสวัสดิการฯ พ.ศ. 2552
 • หลักเกณฑ์การใช้สิทธิสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิทธิและสวัสดิการ

- ไม่มีเอกสารประกอบ -