ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

โครงสร้างการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター組織 / Organizational Structureคณะผู้บริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター事務局 / Japanese Studies Center

หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
所長
Director
ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
ベーンジャーン・ジャイサイ・
デア・アスラニア
Benjang Jaisai der Arslanian
รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
副所
Vice-Director
ดร. โทมินากะ ยูซึเกะ
冨永 悠介
Dr. Yusuke Tominaga
รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
副所
Vice-Director
อ.วากาโซเนะ เรียวตะ
若曽根 
Ryota Wakasone
อาจารย์
Lecturer
อ. สรัญญา คงจิตต์
サランヤー・コンジッ
Saranya Kongjit
พนักงานปฏิบัติงาน
専門職
Administrative Officer
นางสาวฤกษ์ฤดี อินทโชติ
ロクルディー ・インタチョート
Rerkruedee Intachoteคณาจารย์และนักวิจัยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センターメンバー / Members of Japanese Studies Center

     อาจารย์ประจำ / 教員 / Lecturers

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Ph.D.(
เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนาโกย่า
ญี่ปุ่น
アッタチャック・サッタヤーヌラッ
教授、Ph.D.(経済学
名古屋大学、日
Prof. Attachak Satayanurak
Ph.D. in Economics
Nagoya University, Japan
ผศ. ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
Ph.D.(สังคมและวัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยคีวชู
ญี่ปุ่น
タナポーン・トリラッサクルチャ
助教授、Ph.D.(比較社会文化
九州大学、日
Assistant Prof. Thanabhorn Treeratsakulchai
Ph.D in Social and Cultural Studies
Kyoshu University, Japan
ผศ.ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ 
Ph.D.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน
เดนมาร์ก
シン・スワンナキッ
助教授、Ph.D. (歴史学)
コペンハーゲン大
デンマー
Assistant Prof. Sing Suwannakij
Ph.D. in History
University of Copenhagen, Denmark
ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
M.A.(การศึกษาเปรียบเทียบสังคม)
มหาวิทยาลัยเซเก
ญี่ปุ่น
ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アスラニア
助教授、M.A.(社会比較)
成蹊大学、日
Assistant Prof. Benjang Jaisai der Arslanian
M.A. in Socio-comparative
Seikei University, Japan
ศ.ดร.ชิเกฮารุ ทานาเบ้
Ph.D.(สังคมมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักร
田辺 繁治 
名誉教授 Ph.D.(社会人類学)
ロンドン大学、英
Prof. Emeritus Shigeharu Tanabe
Ph.D. in Social Anthropology
University of London, UK
ดร. โทมินากะ ยูซึเกะ
Ph.D.(
วรรณกรรม)
มหาวิทยาลัยโอซาก้า
冨永 悠介
講師、Ph.D.(文学
大阪大学、日本
Lect. Yusuke Tominaga
Ph.D. in Literature
Osaka University, Japan
อ.สรัญญา คงจิตต์
M.A.(
ภูมิภาคศึกษา:ภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยทสึคุบะ
ญี่ปุ่น
サランヤー・コンジッ
講師、M.A.(地域研究:日本語
筑波大学、日
Lect. Saranya Kongjit
M.A. in Area Studies (Japanese) 
Tsukuba University, Japan
อ.วากาโซเนะ เรียวตะ
M.A.(วรรณกรรม)
มหาวิทยาลัยโฮเซ
ญี่ปุ่น
若曽根 
講師、M.A.(文学
法政大学、日
Lect. Ryota Wakasone
M.A in Literature
Hosei University, Japan

     อาจารย์อาคันตุกะ/ 客員教員 / Visiting Professors
ผศ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ
Ph.D.(
มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
西田 昌之
助教授、Ph.D.(人類学)
オーストラリア国立大学、豪州
Assistant Prof. Masayuki Nishida
Ph.D. in Anthropology
Australian National University, Australia

    นักวิจัย / 研究員 / Researchers
อ.ฮิซาโอะ โฮริโกชิ
M.A.(ญี่ปุ่นศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเทศไทย
堀越 久男
非常勤講師、M.A.(日本研究)
チェンマイ大学、タイ国
Lect. (part-time) Hisao Horikoshi
M.A. in Japan Studies
Chiang Mai University, Thailand

     

     นักวิจัยอาคันตุกะ / 客員研究員 / Visiting Researchers

non.


คณะกรรมการบริหาร / 運営委員会 / Steering Commitee

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชา 7 ท่าน และหัวหน้าศูนย์ฯ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้: (1) ให้คำปรึกษาในการทำกิจกรรมทุกด้าน (2) ดูแลและควบคุมการทำกิจกรรม

運営委員会は、チェンマイ大学内の有識者7名及び日本研究センター所長から構成される。運営委員会は、(1)日本研究センタ-の活動全般に対する助言、(2)日本研究センター活動の指導・監督を担当する。

Steering committee is composed of experts in the university and director of the Japanese Studies Center. The roles of the committee are as follow: 1) providing advice to general activities of the center, 2) monitoring and directing activities of the center.

1. รศ. ดร.ประภา สุขเกษม
プラパー・スックガセーム
Assoc. Prof. Dr. Prapa Sookgasem
รองศาสตราจารย์, คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
准教授、人文学部長
Associate Professor, Director of Faculty of Humanities
ประธานกรรมการบริหาร
委員長
Chairperson
2. ผศ. นาฏยา ตนานนท์
ナータヤー・タナーノン
Asst. Prof. Nataya Tananone
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน
助教授、マスコミニケーション学部副学部長
Assistant Professor, Vice-Director, Faculty of Mass Communication
กรรมการ
委員
Member
3. อ.สรัญญา คงจิตต์
サランヤー・コンジット
Lect. Saranya Kongjit
อาจารย์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
講師、日本語科兼日本研究センター
Lecturer, Japanese Studies Center and Division of Japanese
กรรมการ
委員
Member
4. ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
ベーンジャーン・ジャイサイ・
デア・アスラニアン
Benjang Jaisai der Arslanian
อาจารย์, หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
助教授、日本研究センター所長兼日本語学科長
Lecturer, Director of Japanese Studies Center and Division of Japanese
กรรมการ
委員
Member
5. ดร. โทมินากะ ยูซึเกะ
冨永 悠介
Dr. Yusuke Tominaga
อาจารย์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
講師、日本語学科兼日本研究センター
Lecturer, Division of Japanese
กรรมการและเลขานุการ
委員・事務局
Member and Secretary
6. อ.วากาโซเนะ เรียวตะ
若曽根 了太
Lect. Ryota Wakasone
อาจารย์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
講師、日本語学科兼日本研究センター
Lecturer, Division of Japanese
กรรมการและเลขานุการ
委員・事務局
Member and Secretary
7. นางสาวฤกษ์ฤดี อินทโชติ
ロクルディー ・インタチョート
Rerkruedee Intachote
พนักงานปฏิบัติงาน
専門職員
Administrative Officer
ผู้ช่วยเลขานุการ
スタッフ
Assistant Secretary


- ไม่มีเอกสารประกอบ -