งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายงานขอจ้างเหมา/ซ่อมแซม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560