งานบริหารทั่วไป

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565