สาขาวิชาภาษาพม่า

ผู้บริหารมห่วิทยาลัย/ผู้บริหารคณะให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับอาจารย์จาก Yangon University ประเทศเมียนมาร์ ในโอกาสที่มาร่วมโครงการการเรียนการสอน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ไม่มีเอกสารประกอบ -