ภาควิชาจิตวิทยา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยผลิตบัณฑิต 2 กลุ่มวิชาเอก คือ 

1. กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก เน้นศึกษาเพื่อทําความเข้าใจศักยภาพและพยาธิสภาพของผู้รับบริการ โดยการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการบําบัดทางคลินิกเพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิด อารมณ์ พฤติกรรม ความผิดปกติทางจิต และมุ่งเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐาน การประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 

2. กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ เน้นศึกษาทําความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ โดยนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองค์การ ได้แก่ การตรวจ ประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การธํารงรักษา และการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์การ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ


- ไม่มีเอกสารประกอบ -