งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 13