งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ.2563

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ.2563