งานบริหารทั่วไป

การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายปฏิบัติการ)

ข้าราชการ

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 

 

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายปฏิบัติการ by Pattira Chatsuttivong

พนักงานมหาวิทยาลัย

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2565 (New)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (New)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (New) LINK


กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ