งานบริหารทั่วไป

การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น สายวิชาการ (คณาจารย์)

 
การสร้างความเข้าใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ by Pattira Chatsuttivong

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. 2565ประกาศ/ข้อบังคับ/ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ