งานการเงิน การคลังและพัสดุ

คู่มือบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์

คู่มือการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ E-Humanities