ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN in Today’s World 2019 (AsTW 2019)

  • By: Admin

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN in Today’s World 2019 (AsTW 2019) ของ University of Malaya ร่วมกับ Kyushu University เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2562 ณ Universiy of Malaya สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ หัวข้อ Exchange Programs และส่งเอกสารที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561