ข่าวประกาศ

โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึษาระดับปริญญาเอก Erasmus+ KA 107 กับ University of Granada ประเทศสเปน

  • By: Admin

โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึษาระดับปริญญาเอก Erasmus+ KA 107 กับ University of Granada ประเทศสเปน ผ่าน

1. เพจหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ของงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์

2. ระบบ CMU e-Document และ e-Humanities

3. แฟ้มทุนของงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1512 และโปรดส่งเอกสารการสมัครที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562