ข่าวประกาศ

การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับ Scopus และ ISI

  • By: Adminงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับ Scopus และ ISI" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 

(2) รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม

โดยมี อาจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.