ข่าวประกาศ

ขอเชิญสมัครและใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

  • By: Admin

ขอเชิญสมัครและใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

1. สมัครตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารทั่วไป 

2. เสนอชื่อล่วงหน้า ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารทั่วไป 

3. เสนอชื่อ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ