ข่าวประกาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 9

  • By: Admin

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 9 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตจร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยประสงค์เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการสัมนาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ที่ http://www.smartsociesty.com หรือ http://www.facebok.com/smartsociesty หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6495000