ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • By: Admin

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน หากสนใจขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์