ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การดูรายการเรียกเก็บ และใบเสร็จย้อนหลังของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น
จึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการดูรายการเรียกเก็บ และใบเสร็จย้อนหลังของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเว็บไชต์ และแอพพลิเคชั่น ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทราบโดยทั่วกัน