ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!

  • By: Admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!


ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มุ่งเน้นการวิจัย การบริการสังคมและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กอปรกับได้มีโครงการแลกเปลี่ยนภาษา สังคมและวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ และในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้จัดทำโครงการศึกษาวัฒนธรรมนอกสถานที่ (Thailand Northeast Visual Education) ในหัวข้อ“Inherited Culture and Regional History” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2563 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย – อำเภอสังคมและอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ตามรายละเอียดดังแนบ    

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสแกน QR Code ดังแนบ 

หรือผ่านเว็บไซต์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdoTImGcW.../viewform... เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยจะปิดรับสมัครในเวลา 16.00น. 


อนึ่ง คณะฯจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ต่อไป