ข่าวกิจกรรมทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

และ นางสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่านักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 25 คน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 150,000 บาท

[post:2021-03-23 11:52:21]

อ่านเพิ่มเติม »


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิต รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-03-23 11:37:07]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะฯ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสร่วมหารือด้านการจัดการศึกษา งานวิจัย และบริการวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-03-18 14:22:28]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการทางจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “จิตบำบัด: แนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ” หลักสูตรที่ 1 Dialectical Behavior Therapy (DBT) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ และ ผศ.ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ ในวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม Wintree city resort เชียงใหม่

[post:2021-03-18 14:14:34]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อักษรธรรมล้านนา: คุณค่าจากอดีต สืบปัจจุบัน สู่อนาคต" ภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ "อักษรธรรมล้านนา: คุณค่าจากอดีต สืบปัจจุบัน สู่อนาคต" และการประกวดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา ระดับนักเรียนและระดับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ อาจารย์สิทธิชัย พันชน และอาจารย์อมรัตน์ เฟื่องวรธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-03-18 14:10:56]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสเข้าสัมภาษณ์โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7207 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-03-18 14:01:43]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี  แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมทำบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ ประธานการจัดงาน  นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษาเก่า ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

[post:2021-03-10 10:12:39]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสการประชุมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-02-25 09:50:11]

อ่านเพิ่มเติม »


งานอบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรนานาชาติ นำโดย ผศ.ดร.พศุตม์  ลาศุขะ หัวหน้าศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องHB 7802

[post:2021-02-19 16:10:19]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดยมาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในโครงการ Career Track ในปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

[post:2021-02-19 15:33:15]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบริจาคโลหิต และมอบของที่ระลึกแก่ นางกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงบันไดกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-02-19 09:20:35]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว (Angkaew Villa) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ เรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-02-18 11:40:57]

อ่านเพิ่มเติม »


[post:2021-02-10 16:47:47]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรันภัทร โชติมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม SYN Boutique Hotel

[post:2021-02-05 15:38:07]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเปิดร้านอาหาร good all day อิ่มอร่อยออลเดย์  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์อาหารใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-02-01 20:53:14]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ.สำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-01-29 20:02:56]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-01-07 15:09:52]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นประธานเปิดในกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้มีจิตสำนึกเกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำภายในคณะมนุษยศาสตร์  โดยจะปล่อยมีพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำในคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 สระ  ดังนี้ 

1. ปลานิลแปลงเพศ       จำนวน  1000 ตัว
2. ลูกปลาตะเพียนขาว  จำนวน 1,500 ตัว
3. ลูกปลายี่สก            จำนวน 1,000 ตัว
รวมจำนวน 3,500 ตัว
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ มนุษยมโนทยาน (ฝายกั้นน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ )

[post:2021-01-06 11:53:34]

อ่านเพิ่มเติม »


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่างสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ กับมูลนิธิการศึกษาประกายแสง (Beam Education Foundation) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ในปีการศึกษา 2563 โดยสาขาวิชาฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ มีแผนการดำเนินโครงการ “The Thai-Burmese Cross-Cultural Communication Program” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมระหว่างกันและเป็นการเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ 

[post:2020-12-28 14:44:20]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ ภาควิชาประวัติศาสตร์  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-12-23 16:26:22]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามัคคี ดังนี้

 - กิจกรรมการแข่งขัน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ

 - กิจกรรมชมทัศนียภาพรอบเกาะสมุย

 - กิจกรรมดำน้ำชมประการัง เกาะแตน เกาะมัดสุม

 - กิจกรรมนวดแผนไทย

 - นโยบายการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง)

 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

[post:2020-12-21 22:55:08]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง การบรรยายเรื่อง การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7802 ชั้น 8 อาคาร HB 7 

[post:2020-12-17 13:05:09]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1.รางวัลยอดเยี่ยม   การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส

 - นางสาวภรภัทร ไร่สูงเนิน (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
 - นายภาณุวัฒน์ วงษ์บุญมี (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)

2.รางวัลที่ 1  การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส
 - นายมณเทียร สิทธิกูล (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)

3.รางวัลชมเชย   การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
 - นางสาวณัชชา คุ้มชาติ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)

4.รางวัลชมเชย  การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
 - นายนราวิชญ์ จินดาหลวง (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)

เมื่อวันเสาร์ที่12 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

[post:2020-12-17 12:50:15]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมไคเซ็น(KAIZEN) ของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ และอาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-12-16 15:12:29]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และเลขานุการคณะฯ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรสายปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

[post:2020-12-15 09:05:16]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาตร์ ร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่ารหัส 171 คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-12-14 01:05:42]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการเป็นประธานเปิดงานและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7802 ชั้น 8 อาคาร HB 7 

[post:2020-12-03 22:53:20]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจ้างออกแบบอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานและชี้แจงข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ เลขานุการ หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจ้างออกแบบอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5

[post:2020-12-03 10:24:36]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการวรรณคดีมีชีวีต ครั้งที่ 4 - วรรณกรรมวิจารณ์ อ่านโลก อ่านชีวิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB 7 

[post:2020-12-03 10:16:25]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-12-01 21:38:38]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่องความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวันในทศวรรษ170 จาก 14 ตุลาสู่ขวาพิฆาตซ้าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนายการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐกถา ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมรับฟังในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-12-01 21:36:32]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาไทย จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 7801 อาคาร HB 7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-11-30 09:50:16]

อ่านเพิ่มเติม »


โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานและให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการและหัวหน้างาน และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการซึ่งมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ แบ่งกลุ่มย่อย
     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารทั้ง 4 สถาบัน
     2. ด้านบริหารทั่วไป และด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
     3. ด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษา
     4. ด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
     5.  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
     6. ด้านแผนงาน และสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย

[post:2020-11-19 19:57:55]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดการประชุมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2020-11-10 14:16:34]

อ่านเพิ่มเติม »


ในวันพุธที่ พฤศจิกายน 2563
  
อาจารย์ ดร. ธีรนุช ศิริวิทยากร (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก) 
นางสาวนภัสภรณ์ ผุยใจ (หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ)
นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ (พนักงานปฏิบัติงาน) 

ได้เข้าศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ประธานคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับที่มา ขั้นตอน กระบวนการจัดตั้ง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อควรระวังในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง พาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการฯ

[post:2020-11-05 11:31:48]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรม มีตัวแทนจากบริษัท AskMe Solution & Consulants จำกัดเป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301 ชั้น 3 อาคาร HB7

[post:2020-11-05 11:24:44]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการยืมคืนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ กองคลัง และสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานระบบการยืมคืนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7

[post:2020-11-04 10:48:29]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety CMU) ในกิจกรรมย่อย 8 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ร้านอาหารนำร่องต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารให้กับร้านจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7

[post:2020-11-02 11:29:44]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเครื่องสักการะ นิวฟอร์มอล นิวนอร์มอล Final Project Art Relation 2020 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมชมผลงานของนักศึกษาภายในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7

[post:2020-10-29 13:08:35]

อ่านเพิ่มเติม »


หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับนักพัฒนา โดยบริษัท AskMe Solution & Consulants จำกัด ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง HB7405 Smart Classroom ชั้น 4 อาคาร HB7

[post:2020-10-28 10:47:05]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญประเพณีเดือนยี่เป็ง สืบฮีตสานฮอย ผางประทีปตีนกา บูชาแม่กาเผือก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7

[post:2020-10-28 10:33:44]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา”(TNCP2020) โดยมีศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ชูชัย สมิทธิไกร ผู้ดำเนินการจัดงานพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ร่วมจัดงาน ทั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเเรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

[post:2020-10-22 21:03:01]

อ่านเพิ่มเติม »


วันที่ 3 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร. ยูซุเกะ โทมินางะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแนวคิดจาก Musha Incident " ในการประชุมชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ (CLL) ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

 2020年10月3日、チェンマイ・オーキッドホテルで行われたチェンマイ・ロングステイ・ライフの会(CLL)の月例会において、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科 冨永悠介講師が 『歴史は、誰が、どう語るのかー霧社事件から考えるー』 のタイトルで講演を行いました。

[post:2020-10-20 10:52:15]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

[post:2020-10-20 10:00:21]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี  จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563 

ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

[post:2020-10-19 10:08:52]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  จัดนิทรรศการวันสุขภาพจิตโลก world mental health Day 2020 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีรพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาผู้จัดโครงการ พร้อมด้วยนักจิตวิทยา นักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7

[post:2020-10-15 22:49:02]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2020-10-13 16:13:30]

อ่านเพิ่มเติม »


สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง(ทุนฉุกเฉิน) และสมทบกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-12 13:41:41]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563 จัดโดยสาขาวิชาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา สว่างศรี รองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบหนังสือจาก Mr. Khrisna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการใช้อักษรเทวนาครีในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในงานมีการประกวดแต่งกายชุดประจำชาติอินเดีย การแสดงละครสั้น และการบริการอาหารว่างตามแบบฉบับอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-08 15:41:23]

อ่านเพิ่มเติม »


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย

[post:2020-10-07 16:09:04]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 522 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :