ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้เข้ารับประทานเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา