พระษิณะกัณฐ์ ปริชาโน (มหาจิณณะการณ์) นักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา กิจกรรมดีเด่น และเป็นผู้มีจิตอาสา

  • By: Admin
images description
ระษิณะกัณฐ์ ปริชาโน (มหาจิณณะการณ์) นักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา กิจกรรมดีเด่น และเป็นผู้มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 5000 บาท ได้แก่
1. นางสาวปวิชญา เจือทอง 630110141 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2. นางสาวสุพรรณ์วษา สุคำ 630110386 สาขาวิชาปรัชญา
3. นางสาวธนัญญา ศรีบุรินทร์ 630110286 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
4. นายกันตพงศ์ แซ่ลิ่ว 630110566 สาขาวิชาภาษาจีน
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม HB7210 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
โดยมี ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง และ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดี และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้