คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก College of Liberal Arts, Shantou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก College of Liberal Arts, Shantou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์