การอบรมในหัวข้อ การส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาพิเศษ (นักศึกษาที่มีภาวะ Autism spectrum disorder, Asperger’s Syndromes)

  • By: Admin
images description

ภาควิชาภาษาอังกฤษ English Department, CMU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณวรรฒ หม่อมพกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและคณาจารย์ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาพิเศษ (นักศึกษาที่มีภาวะ Autism spectrum disorder, Asperger’s Syndromes )” วิทยากรโดย แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่