คณะมนุษยศาสตร์คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงตุ้ยชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB7
คณะมนุษยศาสตร์