พิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย

  • By: Admin
images description

สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจศึกษาในภาษาของอินเดีย สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่

1. นางสาวขวัญชฎา วีวงษ์

2. นางสาวกาญจนาพร สามารถ

3. นางสาวกรัชกาย ใจวงค์

4. นายพลวัฒน์ กันทะสม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม HB7210