โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม "Exploring Taiwan: A Cultural and Sustainable Immersion Experience for CMU’s Humanities Students"

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 คน เดินทางถึงไต้หวันในวันที่ 19 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการ "Exploring Taiwan: A Cultural and Sustainable Immersion Experience for CMU’s Humanities Students"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และภาษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนในบริบทของสังคมไต้หวันอีกด้วย

การเดินทางมาไต้หวันในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้รับการต้อนรับจาก Wenzao Ursuline University of Languages นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ต่ง เจียง จิ้ง คณบดีวิทยาลัยเอเชียตะวันออกศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญธิกา มะโนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหวินเจ้า ที่ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของเรา