คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์จาก Momoyama Gakuin University ในโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  • By: Admin
images description

อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์จาก Momoyama Gakuin University ในโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ "Asis Business Career Programme - ABCP"

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ รวมถึงการศึกษาดูงานหน่วยธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 7 กันยายน 2566