คณะมนุษยศาสตร์เข้าพบบุคลากรภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกและสาขาวิชาภาษาไทยจาก Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) ณ กรุงปารีส

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าพบบุคลากรภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกและสาขาวิชาภาษาไทยจาก Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยจุดประสงค์ในการเข้าพบบุคลากรครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL) ระหว่างนักศึกษาของ Inalco และ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่