การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1.นางสาวนิภาพร เหมยต่อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2.นางสาววันคำ ลุงซุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3.นางสาววราลี วิรพงศกร ได้รับรางวัลชมเชย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561