ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Colloque interdisciplinaire sur les études franco-thaï

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการ "Colloque interdisciplinaire sur les études franco-thaï" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ และ นักวิชาการที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตะวันออกศึกษา และฝรั่งเศส-ไทยศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร ​HB7 คณะมนุษยศาสตร์