กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านจีนกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบน

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านจีนกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยในประเด็นเรื่องภาษาจีน การเรียนการสอนภาษาจีน และจีนศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่