การสัมมนาหัวข้อ การมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) ในมิติของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Foresight Training: The future of Higher Education)

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี ร่วมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาค/สาขาวิชา และ หัวหน้าศูนย์ เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "การมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) ในมิติของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Foresight Training: The future of Higher Education)"

โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมสำรวจปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) คณะมนุษยศาสตร์ และนำปัจจัยเหล่านั้นมาออกแบบฉากทัศน์ (Scenario Building) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย และ การกำหนดทิศทางของคณะมนุษยศาสตร์ในอนาคต