กิจกรรม FUTURE FAIR ตอน Getting Ready for Future Career

  • By: Admin
images description
ภาพบรรยากาศกิจกรรม FUTURE FAIR ตอน “Getting Ready for Future Career”
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์