กิจกรรม อิ่มใจไทยเจ ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกห้องเรียน จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

  • By: Admin
images description

ภาพบรรยากาศกิจกรรม อิ่มใจไทยเจ ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกห้องเรียน จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์