ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สำเร็จนักศึกษาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

  • By: Admin
images description
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สำเร็จนักศึกษาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB7