คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ระบบงาน แนวปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ หัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ระบบงาน แนวปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน
ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์