โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก และแสดงศักยภาพด้านการใช้ภาษาจีน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์