คณะมนุษยศาสตร์ รับคืนวัตถุโบราณ จารึกแม่หินบดเวียงมะโนและโบราณวัตถุจากฐานข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาหริภุญไชย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับคืนวัตถุโบราณ จารึกแม่หินบดเวียงมะโนและโบราณวัตถุจากฐานข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาหริภุญไชย จำนวน 7 รายการ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

โดยวัตถุโบราณทั้ง 7 รายการนั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ได้ทำการยืมไปจัดแสดงในส่วนนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการหริภุญไชยยุครุ่งเรืองและหริภุญไชย ฐานรากของล้านนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย และ บัดนี้ ได้มีความประสงค์ขอส่งคืนให้คณะมนุษยศาสตร์

ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาประวัติศาสตร์ HB2110/1 ชั้น 1 อาคาร HB2