งานเสวนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแห่งศตวรรษที่ 21

  • By: Admin
images description

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนา การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี อาจารย์ ดร. จักรภพ เอี่ยมดะนุช  ประธานหลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายพิเศษ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนายการสถาบันภาษา , อาจารย์ คันธา กรองแก้ว อาจารย์ภาษาไทย สถาบันภาษา , อาจารย์ชลธี ปัญญา อาจารย์ภาษาไทย สถาบันภาษา , อาจารย์ คณินวรธันญ์ ไชยรบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , อาจารย์กมลวรรณ เลิศสุวรรณ มหาวิทยาลัยการทะเลเขตร้อนไหหลำ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีอาจารย์ที่สอนด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาในประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่