วันภาษาเยอรมัน (Deutscher Tag)

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมวันภาษาเยอรมัน (Deutscher Tag) โดยมี อาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันอ่านบทกลอนเยอรมัน กิจกรรมแข่งขันแต่งบทกลอนเยอรมัน กิจกรรมแข่งขันแสดงละครสั้น และการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาเยอรมัน เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านภาษาเยอรมันของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง HB6240 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่