กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น"

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาตนเองและองค์กรด้วยระบบไคเซ็น" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211, HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Zoom