พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

  • By: Admin
images description

พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเสริมสร้างความ รักสามัคคีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์