กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ Information and Library Science Education for Sustainable World ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Gobinda Chowdhury Head of iSchool Department of Computer and Information Sciences University of Strathclyde Glasgow, UK เป็นวิทยากรบรรยาย

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "Information and Library Science Education for Sustainable World" ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Gobinda Chowdhury Head of iSchool Department of Computer and Information Sciences University of Strathclyde Glasgow, UK เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่