คณะมนุษยศาสตร์เดินทางเข้าพบฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรจากภาควิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE/FFL) มหาวิทยาลัย Aix-Marseille ณ เมือง Aix-en-Provence

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าพบฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรจากภาควิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE/FFL) มหาวิทยาลัย Aix-Marseille ณ เมือง Aix-en-Provence เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดยการเข้าพบบุคลากรในครั้งนี้ได้มีจุดประสงค์การหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL) ต่อเนื่องจากปี 2565 ระหว่างนักศึกษาของภาควิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ของ มหาวิทยาลัย Aix-Marseille เมือง Aix-en-Provence และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย