คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสเข้าสัมภาษณ์โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7207 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่