คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่ และบริษัทในเครือ

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่ และบริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้แก่

- การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- การสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาในแผนกหรือส่วนงานที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่