ศูนย์ล้านนาศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา)