งานการเงิน การคลังและพัสดุ

แนวทางปฏิบัติสำหรับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 208(2) ข้อ 209(3) และข้อ 211