งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยประสานงานและพัฒนาการวิชาการ

1. หน่วยประสานงานและพัฒนาวิชาการ


หน้าที่    เป็นหน่วยประสานงานหลักกับกองบริการการศึกษา  โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    แบ่งออกเป็น 4 หมวด  ได้แก่.

หมวดพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวสุภาภรณ์  มโนรส
                             ขอบข่ายงาน    ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
                         1)   การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ    
                         2)   การนำเสนอวาระ  จัดเตรียม รวบรวมเอกสารของฝ่ายวิชาการเพื่อเสนอต่อ
                                คณะกรรมการประจำคณะ
                         3)   การเสนอเปิดหลักสูตรใหม่
                         4)   การเสนอหลักสูตรปรับปรุงมาก
                         5)   การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
                         6)   การเสนอปิดหลักสูตร
                         7)   การเสนอเปิด-ปิด กระบวนวิชา
                         8)   การเสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
                         9)   การเสนอเทียบแทนกระบวนวิชา
                         10)   การเสนอเปิดวิชาโท
                         11)   การเสนอปรับปรุงวิชาโท
                         12)   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนกระบวนวิชา
                         13)   การแจ้งประชาสัมพันธ์กระบวนวิชาเปิดใหม่ของคณะฯ และการแจ้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
                         14)   การขอเปิดกระบวนวิชาเพื่อนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ สำหรับหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ
                         15)   การจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตร และกระบวนวิชา
                         16)   การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
                         17)   การจัดประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
                         18)   จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

                         19)   งานนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษร้อยละ 40
                         20)   การสำรวจและขึ้นทะเบียนกระบวนวิชาที่มีการวัดผลเป็นอักษรลำดับขั้น P และ S/U
                         21)   การประสานงานและดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุม และการเชิญคณาจารย์ บุคลากรฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ
                         22)   การจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ในงานวิชาการประจำปีงบประมาณ ตั้งแต่จัดทำโครงการจนถึงการประเมินผลโครงการ
                         23)   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวดฐานข้อมูลการประกันคุณภาพด้านวิชาการ

- ไม่มีเอกสารประกอบ -